Information


Regler baseboll

På DWH.se kan du köpa basebollträ, basebollhandskar och bollar. Klicka här för att se vårt sortiment.

Baseboll är ett lagspel med nio spelare i vart lag.Lagen har oftast reserver, de byts in när som under spelets gång. Dock får en utbytt spelare inte bytas in igen. Båda lagen spelar inne och ute.

Innelaget är det lag vi kallar för offensiva laget. Det är detta lag som kan ta poäng, en poäng för varje spelare som lyckats ta sig runt hela spelplanen. Utelaget är det defensiva laget och deras uppgift är att förhindra innelaget att ta sig runt alla baser genom att bränna deras spelare. När det defensiva laget har bränt tre spelare från det offensiva laget byter man offensivt/defensivt lag.

En match består normalt av nio slagomgångar, även kallade inning. En inning är avslutad när båda lagen har varit offensivt lag varsin gång. Är det oavgjort efter nio inningar fortsätter matchen med en inning i taget fram till att ett lag har gjort flerpoäng än motståndarlaget. En match slutar därför aldrig oavgjort. Matchen kan också hålla på väldigt länge.

PLANEN
Basebollplanen har formen av en kvartscirkel och underlaget är gräs. Planen delas in i inner- och ytterfältet.Även kallat infield och outfield.
På innerfältet finns baserna placerade. Bakom hemplattan står catchern. Hans uppgift är att fånga bollar som har passerat förbi slagmannen. Bakom catchern står sedan domaren. På innerfältet står pitchern som kastar bollen mot slagmannen, detta område kallas för pitcherkulle.

Avståndet mellan baserna är 27,5 meter.

Avståndet mellan hemplattan och pitcherkullen är det 18,5 meter.

Defensiva laget - Utelaget
Det defensiva laget nio positionerna kan delas in itre huvudgrupper:
1. Kastare och bollfångare (Pitcher and catcher).
2. Innerfältsspelare:
1:e-basman,
2:e-basman
3:e-basman
samt, short stop,

De här fyra spelarna står vid gränsen mellan inner- och ytterfältet.
3. ytterfältspelare:
vänster fältspelare (left fielder)
center fältspelare (center fielder)
höger fältspelare (right fielder).
Deras uppgift är att bevaka den yttre delen av spelplanen.

Alla nio har en handske för att fånga bollen.

Offensiva laget - Innelaget
Samma spelare är både ute- och innelag. I offensivtlag är de slagmän och löpare. Spelarna skall slå i en bestämd slagordning, som följs under hela matchen. Efter en avslutad inning påbörjas nästa med näste spelare i tur enligt slagordningen. Byts en spelare ut under matchen måste den inkommande reserven slå på den utbyttes plats. Alla spelare i laget slår, utom pitchern som kan ha en ersättare, även kallad designated hitter.

När en slagman träffar bollen och det blir ett giltigt slag, springer han mot första basen. Når han första basen utan att bli bränd blir han en löpare. Bara en löpare åt gången får finnas på en bas. Finns en löpare på första basen när en slagman kommer springande måste löparen avancera till andra basen.
En slagman eller löpare får inte springa på ett ogiltigt slag (foul ball). För att ett slag skall varagiltigt måste bollen ha gått ut på spelplanen inom kvartscirkeln som avgränsas av foullinjerna (snedslagningslinjerna).

Det offensiva laget får en poäng när en löpare har passerat 1:a bas, 2:a bas, 3:e bas och nått hemplattan utan ha blivit bränd. Löparen skall vidröra/trampa på plattorna som han passerar. Trampar inte löparen på en platta kan han bli bränd om utelaget påkallar detta genom en s k appeal. Gör de inte det går öparen fri.

Så går en match till
Pitcher och catcher i utelaget mot slagmannen i innelaget. Slagmannen, som tillhör det offensiva laget/innelaget intar slagposition till vänster eller höger om den femkantiga hemplattan. Pitchern från det defensiva laget/utelaget startar spelet genom att kasta bollen mot slagmannen. Pitcherns uppgift är att leverera så svåra bollar att slagmannen intekan träffa dessa. Duktiga pitchers kan kasta bollen i över 100 km/h med skruv.

En korrekt kastad boll passerar genom en tänkt zon mellan slagmannens knä och mitt över bröst, samt över hemplattan, detta kallas för strikezonen.En korrekt kastad boll benämns strike.

Slår slagmannen, bedöms den kastade bollen alltid som strike oberoende av om den gått genom strikezonen eller inte. Om slagmannen inte slår och den kastade bollen integår genom strikezonen är kastet felaktigt, vilket benämns boll. Domaren avgör om kastet är strike eller boll.

Om pitchern kastar tre strikar och slagmannen misslyckas med att få en giltig träff på dessa är slagmannen bränd.

Ett slag som inte är godkänt, dvs bollen har inte slagits ut på spelplanen utan hamnat utanför foullinjen kallas foul boll. En foul boll räknas som strike men det finns en undantagsregel och det är om slagmannen redan har två strikar, då räknas den inte alls utan slagmannen får slå om.

Har pitchern misslyckats med alla fyra kast får slagmannen frigång, (walk) till första basen. Detsamma gäller om slagmannen träffas av ett kast. Förutom att pitchern kastar bollar till slagmännen, håller han också koll på löparna så att dessa inte stjäl baser(se nedan). Pitchern kan då försöka bränna någon av löparna vid baserna (pick off). Detta sker när en löpare går en bit ifrån sin bas mot nästa.

Catchern fångar alla bollar som passerar slagmannenoch han lägger också upp taktiken för det
defensiva laget.

Löparen
En slagman som kommit säkert till första basen kallas löpare. Endast en löpare får finnas på varje bas. Löparen springer längs planen motsols och kan avancera till nästa bas på lagkamraternas slag eller genom att stjäla en bas.
När en löpare stjäl en bas avancerar han på pitcherns kast och inte på ett slag. För att bränna en löpare som stjäl måste defensiva laget vidröra löparen. Spelaren från det defensiva laget måste då ha kontroll över bollen i handen eller i handsken och löparen får inte ha kontakt med, vara säker (safe) på, en bas. Normalt får en löpare inte avancera på en lyrboll. En löpare får dock avancera om han startar löpningen efter det att utelaget har fångatbollen.

Så här bränner man i baseboll
I baseboll kan man bli bränd (out) på många olika sätt. De som kan brännas är slagmannen eller löparen i det offensiva laget (innelaget).

Slagmannen är bränd om:
1. pitchern har kastat tre korrekta kast utan att slagmannen har träffat bollen (strike out).
2. utelaget kastar bollen till första basen innan slagmannen har hunnit dit. Den brännande spelaren i utelaget måste vidröra basplattan för att slagmannen skall räknas som bränd.
3. utelaget tar lyra på slagmannens slag.en utespelare i det defensiva laget taggar (se under uttryck nedan) slagmannen på väg till första basen.
4. slagmannen, om han är på på fairområdet, vidrör en slagen boll.

Löparen är bränd om:
1. Bollen hinner före löparen till den bas dit han är på väg och det gäller force play (se uttryck nedan). Den brännande spelaren i utelaget måste ha bollen under kontroll och vidröra basplattan för att löparen skall räknas som bränd.
2. En utespelare taggar (se under uttryck nedan) löparen när löparen inte har kontakt med en bas.
3. Löparen vidrör en slagen boll. Löparen kraftigt avviker från löpbanan mellan baserna för att undvika att bli bränd.

BASEBOLLENS ORDLISTA
Appeal: speciell form av vädjan till domaren där man med bollen i hand trampar på den bas vid vilken ett misstag skall ha begåtts och samtidigt signalerar till domaren om appeal.
Balk: felaktig rörelse av pitchern vilket leder till att alla löpare får avancera varsin bas.
Bas (base): segelduksklädd kudde belägen i tre av infields fyra hörn eller den gummiklädda hemplattan.
Bunt: kort slag där slagmannen håller slagträet medhänderna brett i sär och där bollen hamnar på infield.
Double header: två matcher i följd med samma lag.
Double play: utelaget bränner två motståndare i samma spel.
Dugout: spelarbås.
Error: då en spelare i offensiva laget avancerar minst en bas eller undgår att bli bränd på grund av misstag av någon spelare i det defensiva laget.
Fair boll: boll som stannar eller vidrör en defensiv spelare inom området mellan hemplattan och outfieldstaketet inom spelplanens gränslinjer.
Fly ball: lyra.
Force play: situation där löpare måste lämna sin bas därför att slagmannen skall till första bas och högst en spelare får stå vid varje bas.
Foul boll: boll som stannar eller vidrör en defensiv spelare i området utanför spelplanens gränslinjer.
Foul fly: lyra fångad utanför planens gränslinjer, gäller som vanlig lyra.
Hit: slag som, utan att annan spelare blivit bränd eller utelaget gjort en error, gör att slagmannen kommer minst till första basen.
Homerun: slag - oftast över outfieldstaketet - som gör att slagmannen kan springa runt alla baser och till hemplattan.
Infield: området innanför baserna.
Inning: spelomgång där båda lagen slagit var sin gång.
Outfield: området utanför infield och inom planens avgränsning.
Pitch: kast från pitchern till slagmannen.
Pick off: kast från pitchern till medspelare vid enbas för att försöka bränna löpare.
Safe: då löpare vidrör basen innan utelagets spelare hunnit tagga löparen eller trampa på basen.
Slagträ (bat): ursprungligen av trä men numera oftast av ihåligt aluminium med undantag för professionell verksamhet, där slagträt fortfarande är av trä.
Slide: löparen kastar sig med händerna eller fötterna först mot en bas för att undgå att bli bränd.
Stjäla: löparen avancerar från en bas till nästa utan att invänta att bollen slås.
Strike out: slagmannen är bränd vid hemplattan på grund av tre strike.
Tagga: situation där spelare från utelaget med handeller handske som håller bollen vidrör en löpare när denne inte har kontakt med en bas. Spelaren från utelaget kan även vidröra en bas innan spelaren från innelaget gör detta. Spelaren från utelaget måste ha kontroll över bollen i båda fallen.
Walk: slagman som får gå fritt till första bas på grund av fyra felaktiga kast eller för att ha blivit träffad av pitch (kast).

© Bex Sport AB 2013