Från punkt till punkt

Att vara i rörelse har för mänskligheten varit en avgörande del för överlevnad. Genom historiens gång har vi behövt förflytta oss för att hitta bostad, trygghet, mat och samhörighet. Dessa komponenter är vitala delar i förmågan att föra generna vidare.

Det här har samtidigt medfört att oavsett vad vi utsätts för vill vi se någon form av rörelse. Därmed har elektronik fungerat som en slags bekräftelse på allt det vi förväntar oss ur en situation.

Många bäckar små

Det är svårt att ge en entydig definition på vad elektronik egentligen är. Området är otroligt brett med flera olika underkategorier. De kan innefatta datorer, glödlampor, fläktar och kylskåp. Allt som kan vara i rörelse utan att vi behöver göra någonting kan vara elektronik. Det här blir visserligen en aning missvisande eftersom elektronik ofta kräver att vi gör någon slags förarbete.

Elektroniken är en slags vidareutveckling av elektrotekniken vilken bygger på elektroners rörelse i vakuum, gas eller fasta material. Elektronerna är de negativt laddade partiklarna i en atomkärna som dessutom innehåller såväl protoner som neutroner. Tillsammans utgör dessa en helhet för att atomen överhuvudtaget ska kunna fungera.

Det här innebär att rörelse påverkar både tankar, känslor och reflektioner. Det leder till en slags drivkraft i att ingenting någonsin egentligen kan stå still. Mänskligheten tror sig hela tiden behöva utsätta sig för nya företeelser. Det här innefattar både materiella och abstrakta ting. Det är också just detta som medför en ständig utveckling på alla möjliga plan. Det här har inte visat sig minst inom teknik och elektronik eftersom dessa komponenter idag styr mycket av vår generella värld.

Förändringens vindar blåser

När någonting ska analyseras eller konkretiseras behöver hänsyn alltid tas till samtiden. Det kan handla om en mängd olika aspekter. Åter igen kan vi gå tillbaka till de tankar, känslor och reflektioner som ofta återges. Det kan även handla om normer, värderingar och ideal. Allt det här skapar en slags beteende som skapas efter rådande omständigheter.

I takt med digitaliseringens framfart har mycket av ovanstående skakats om i sina grundvalar där elektroniken fungerar som en slags sammanhängande enhet. Mänskligheten har ställts inför denna typ av utmaningar även tidigare med skillnaden att det inte påverkat oss i samma utsträckning.

Den digitala världen ställer även krav på ett enhetligt system för olika företag. Med andra ord ett slags intranät där chefer, anställda och andra involverade kan arbeta och kommunicera utan att krångla till det för mycket. Det här Omnia intranet tagit fasta på där verksamheten utvecklas genom en digitalt anpassad arbetsplats. Det skapar fördelar för användarupplevelse, kommunikation, samarbete, kunskapshantering, integration och förvaltning.

När allt kommer omkring gäller det att hitta en balans där de elektroniska verktygen kan användas i en digitalt anpassad värld. Det får trots allt inte glömmas bort att vi fortfarande lever i den fysiska världen vilken till fullo aldrig kan ersättas av ett digitalt dito.